Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄInformacje ogólne oraz definicje
§ 1


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.) DEALOMAT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-145) ul. Sokola 33/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000667909, REGON: 366768690, NIP: 8971836805 ustala niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.) za pośrednictwem witryny internetowej www.dealomat.pl jest DEALOMAT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-145) ul. Sokola 33/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000667909, REGON: 366768690, NIP: 8971836805.
3. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie niniejszych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
a) DEALOMAT lub Usługodawca – DEALOMAT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-145) ul. Sokola 33/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000667909, REGON: 366768690, NIP: 8971836805.
b) Regulamin – niniejszy regulamin przyjęty przez Usługodawcę wraz ze wszystkimi jego załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług,
c) Platforma/Witryna/Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem internetowym: www.dealomat.pl
d) Użytkownik/Usługobiorca – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez DEALOMAT na zasadach określonych w Regulaminie. Może funkcjonować na Platformie jako Inwestor.
e) Informacja Handlowa – informacja handlowa publikowana przez DEALOMAT na łamach Witryny zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
f) Inwestor – Użytkownik zapoznający się z Informacjami Handlowymi celem zawarcia w przyszłości umowy z DEALOMATem,
g) Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu
h) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
i) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) Ustawa o świadczeniu usług - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.),
k) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.).
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż celem Witryny jest wyłącznie skojarzenie Użytkowników zamierzających dokonać transakcji.
5. Problematykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności.


Warunki korzystania z Serwisu
§ 2


1. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Witryny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli zapoznały się oraz zaakceptowały treść Regulaminu.
3. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny, w przypadku zamiaru wykorzystywania przez Użytkownika Witryny w związku z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.) przysługuje wyłącznie podmiotom stanowiącym instytucję pożyczkową w rozumieniu przepisów powołanej ustawy oraz spełniającym wszelkie wymagania przewidziane przepisami prawa, w tym zwłaszcza przepisami powołanej ustawy.
4. W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wymagany jest dostęp do sieci Internet.
5. Językiem, którym Usługodawca komunikuje się z Usługobiorcami jest język polski.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest zwłaszcza wprowadzanie przez Usługobiorcę, przy korzystaniu z Witryny treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
7. Usługodawca nie jest dostawcą jakichkolwiek publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, jak również dostawcą Internetu. Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest użytkowanie Serwisu.
8. Usługobiorca w szczególności jest zobowiązany do:
1. korzystania z Serwisu w sposób zgody z Regulaminem, przeznaczeniem Serwisu oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
2. korzystania z Serwisu z poszanowaniem praw innych Usługobiorców, Usługodawcy oraz wszelkich innych podmiotów trzecich,
3. korzystania z treści zamieszczonych w Witrynie wyłącznie dla celów dopuszczalnych postanowieniami Regulaminu.
9. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, jak również czynności, które mają na celu uzyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
11. Usługi za pośrednictwem Witryny są świadczone 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw, w tym przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu oraz Indywidualnych Kont Użytkowników – według uznania Usługodawcy, a Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. W miarę możliwości Usługodawca będzie informował poprzez dostępne środki o przerwach technicznych oraz czasie ich trwanie. W szczególności będzie zamieszczał wyżej wymienione informacje na stronie internetowej.
12. W ramach Serwisu Użytkownik może występować jako Inwestor.
13. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Witryny przez Użytkownika.


Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
§ 3


1. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę jest uzależniony od aktywacji przez Użytkownika Indywidualnego Konta Użytkownika, podania danych dotyczących Użytkownika oraz pozytywnej weryfikacji tożsamości, o której mowa w § 5 Regulaminu.
2. Na zasadach określonych postanowieniami Regulaminu, Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności Serwisu:
a) dostęp do danych osobowych oraz teleadresowych Użytkownika,
b) zmiana danych osobowych oraz teleadresowych Użytkownika,
c) zmiana hasła do Indywidualnego Konta Użytkownika,
d) dostęp do listy Informacji Handlowych opublikowanych przez Usługodawcę,
e) dostęp do formularza kontaktowego
3) w przypadku weryfikacji Indywidualnego Konta Użytkownika w sposób, o którym mowa w § 5 Regulaminu:
a) dostęp do listy Informacji Handlowych opublikowanych przez Usługodawcę;
d) dostęp do historii transakcji zawieranych przez Użytkownika,
3. Usługi, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie.


Uruchomienie Indywidualnego Konta Użytkownika oraz logowanie do Serwisu
§ 4


1. Po uruchomieniu funkcji „Zarejestruj się”, Użytkownik zostaje poproszony o:
a) Podanie adresu e-mail;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego treści,
c) zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptację,
2. Na podany adres e-mail Usługodawca wysyła link aktywacyjny. Aktywacja konta następuje poprzez uruchomienie przez Użytkownika przesłanego przez Usługodawcę linku aktywacyjnego.
3. Po uruchomieniu linku aktywacyjnego Użytkownik jest proszony o podanie hasła oraz następujących danych:
a) W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon, osobę, która poleciła Witrynę Użytkownikowi oraz informacje dotyczące Użytkownika;
b) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę firmy, NIP, e-mail i telefon oraz osobę wskazaną do kontaktu z Usługodawcą oraz innymi Użytkownikami.
4. Prawidłowość wprowadzonych danych Użytkownik potwierdza używając opcji „Zapisz”. Podanie danych wskazanych w zdaniach poprzednich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia korzystanie z Indywidualnego Konta Użytkownika oraz jego funkcjonalności.
5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych danych, oraz ich bieżącej aktualizacji.
6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Indywidualnego Konta Użytkownika oraz nieujawniania loginu lub hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ujawnienie hasła jakimkolwiek podmiotom trzecim stwarza ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi oraz ujawnienia jego danych osobowych podmiotom nieuprawnionym.
7. Logowanie do konta możliwe jest po dokonaniu skutecznej rejestracji. Logowanie do konta odbywa się za pośrednictwem Witryny poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu oraz hasła Użytkownika. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
8. Trzykrotne błędne wprowadzenie danych powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do indywidualnego konta Użytkownika na okres trzech godzin.


Weryfikacja tożsamości Użytkownika
§ 5


1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Indywidualnego Konta Użytkownika, konieczne jest dokonanie weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego Użytkownika 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na rachunek bankowy Usługodawcy nr 34 1160 2202 0000 0003 2219 8593, tytułem: „dealomat.pl - weryfikacja”
2. Po przelaniu środków, należy kliknąć "Weryfikuj Przelew" i poczekać aż dane zostaną zweryfikowane. Dane z rachunku bankowego muszą być zgodne z danymi podanymi w zakładce Moje dane w Indywidualnym Koncie Użytkownika.
3. Kwota pieniężna, o której mowa w ust. 1 stanowi kaucję zabezpieczającą i jest zwracana Użytkownikowi po likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika oraz rozwiązaniu lub wygaśnięciu wszelkich umów łączących Użytkownika i Usługodawcę, po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Usługodawcy.
4. Dokonanie weryfikacji tożsamości jest możliwe w każdym czasie przy użyciu opcji „Weryfikuj Rachunek Bankowy” dostępnej w zakładce moje dane.
5. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca może odbyć z Użytkownikiem rozmowę telefoniczną tzw. „Welcome Call”, w której Usługodawca może żądać od Usługobiorcy weryfikacji podanych przez niego danych, jak również podania innych informacji, w tym danych osobowych Użytkownika. Przeprowadzenie „Welcome Call” jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na rozmowę, jak również odmowa przeprowadzenia rozmowy uniemożliwia świadczenie dalszych usług przez Usługodawcę oraz stanowi podstawę likwidacji konta Użytkownika.


Naruszanie postanowień Regulaminu, zablokowanie konta Użytkownika przez Usługodawcę
§ 6


1. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Indywidualnego Konta Użytkownika oraz odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w przypadku:
a) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
b) udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim,
c) naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Usługodawcy,
d) rażącego naruszenia lub powtarzających się naruszeń postanowień Regulaminu,
2. Zablokowanie Indywidualnego Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Usługodawcę umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w tym likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika również w innych przypadkach niż wskazane w ustępach poprzedzających, według uznania Usługodawcy.
4. Niezależnie od postanowień ust. poprzedzających, w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa swoim działaniem lub zaniechaniem, Usługodawca może:
- upomnieć lub udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
- zawiesić konto Użytkownika na czas określony
- czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy
- uzależnić możliwość funkcjonowania na Platformie od potwierdzenia faktu wywiązania się z umowy.


Likwidacja konta Użytkownika
§ 7


1. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika dokonuje Usługodawca na wniosek Użytkownika. Usługodawca może zażądać potwierdzenia drogą telefoniczną dyspozycji likwidacji Indywidualnego Konta.
3. Likwidacja Indywidualnego Konta Użytkownika nie wyłącza jego ponownego utworzenia w przyszłości.


Zmiana hasła
§ 8


1. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany hasła za pomocą opcji „Zmień hasło” dostępnej w Indywidualnym Koncie Użytkownika.


Funkcjonalność Indywidualnego Konta Użytkownika
§ 9


1. Indywidualne Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Witryny w charakterze Inwestora.
2. Korzystanie z Indywidualnego Konta w charakterze Inwestora pozwala na wykorzystywanie następujących funkcjonalności:
a) Przeglądania Informacji Handlowych publikowanych przez Usługodawcę
b) Wysyłania wiadomości do Usługodawcy (prowadzenia chatów) – na zasadach określonych postanowieniami Regulaminu,
c) Podjęcia negocjacji zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy poprzez wybór Informacji Handlowej opublikowanej przez Usługodawcę za pomocą akceptacji opcji „Zróbmy DEAL”
3. Indywidualne Konto Użytkownika daje możliwość przeglądania oraz zmiany danych Użytkownika oraz korzystania z funkcjonalności: „Pomoc”.


Publikacja Informacji Handlowych przez Oferentów
§ 10


1. Informacje Handlowe publikowane na łamach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Platformie tylko wybranych Informacji Handlowych, zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny Usługodawcy.
3. Usługodawca publikuje Informacje Handlowe wyłącznie jako informacje dostępne dla wybranych Inwestorów.


Prowadzenie negocjacji/chatów
§ 11


1. Na łamach Serwisu możliwe jest prowadzenie konwersacji (chatów) pomiędzy Inwestorami, a Usługodawcą, mających na celu ustalenie szczegółów dotyczących Informacji Handlowej, szczegółów przyszłej transakcji oraz postanowień ewentualnej umowy.
2. W przypadku uzgodnienia przez Inwestora z Usługodawcą wszelkich szczegółów umowy, Inwestor potwierdza chęć zawarcia umowy poprzez akceptację opcji „Zróbmy DEAL”. Do potwierdzenia zamiaru zawarcia umowy oraz akceptacji opcji „Zróbmy DEAL” konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy Inwestorem a Usługodawcą regulującej treść wzajemnych praw i obowiązków stron.


Obowiązek zachowania poufności
§ 12


1. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych lub powziętych w związku z korzystaniem z Serwisu. Jakiekolwiek rozpowszechnianie informacji i danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest surowo wzbronione.
2. Zabronione jest wykorzystywanie informacji otrzymanych od DEALOMATu w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Serwisem.


Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 13


1. DEALOMAT nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników lub osoby trzecie, a stanowiące naruszenie niniejszego Regulaminu.
2. DEALOMAT nie ponosi odpowiedzialności także za:
a) wypłacalność Użytkowników;
b) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;
c) niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu;
d) szkody spowodowane korzystaniem z Indywidualnego Konta przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu;


Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną
§ 14


Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.


Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 15


1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres elektroniczny kontakt@dealomat.pl
3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną nie wpływa w żaden sposób na ważność, skuteczność i obowiązywanie innych umów zawartych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.


Postępowanie reklamacyjne
§ 16


1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczonych usług drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy lub elektroniczną na adres kontakt@dealomat.pl
2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.
3. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.