Polityka prywatności
Informacje o ochronie danych


Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące prowadzonego przez DEALOMAT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.


1. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych Użytkownika jest DEALOMAT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-145) ul. Sokola 33/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000774624, REGON: 382724791, NIP: 8992858953.


2. Inspektor danych osobowych


Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.


3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora


1. Jeżeli Użytkownik zarejestruje się na stronie internetowej www.dealomat.pl Administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe, niezbędne dla potrzeb zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Do tych danych należą: imię, nazwisko, adres e-mail, dane do płatności, numer telefonu.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt 1 stanowi art. 6 ust. 1 litera a) i b) RODO, tzn. Użytkownik udostępnia Administratorowi dane na podstawie danego stosunku umownego (np. w celu prowadzenia konta Użytkownika, realizacji umowy) zaistniałego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będzie możliwa.
4. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora oraz biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora.
5. Informacje o dokonanych płatnościach przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
* w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
* w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
* w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
* w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. Dane podane w pkt 1 mogą być wykorzystywane przez Administratora do tego, by badać czy Użytkownik korzystając z konta podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Co do zasady przeprowadzanie takiej kontroli leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania tychże danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.
8. W celu zapewnienia Użytkownikom maksymalnego komfortu Administrator oferuje możliwość trwałego przechowywania danych osobowych na chronionym hasłem koncie Użytkownika.
9. Utworzenie konta na stronie internetowej www.dealomat.pl przez Użytkownika jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik utworzy konto, przetwarzanie jego zebranych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO. Po utworzeniu konta przez Użytkownika nie jest wymagane ponowne wprowadzenie danych. Ponadto Użytkownik ma w dowolnym momencie dostęp do danych przechowywanych na koncie, z możliwością ich zmiany.
10. Utworzenie konta jest bezwzględnie wymagane do realizacji umowy z Administratorem.
11. Hasło oraz login to dane dostępowe do konta użytkownika. Indywidualne dane dostępowe należy traktować poufnie, a w szczególności nie udostępniać ich nieuprawnionym osobom trzecim.
12. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. Dane zostają usunięte automatycznie po upływie okresu, w którym Administrator podlega obowiązkowi przechowywania danych, regulowanego przez powszechnie obowiązuje przepisy prawa. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


4. Przetwarzanie danych osobowych poza Polską


Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom z siedzibą poza granicami Polski.


5. Prawa Użytkownika


1. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
* prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
* prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
* prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Użytkownik nie zgadza się na usunięcie; Administrator nie potrzebuje już danych, są one jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo jeśli złożono sprzeciw wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO,
* prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
2. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
3. Prawo sprzeciwu o którym mowa w pkt 3 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
4. Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.


6. Informacja o plikach cookies


1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym każdego Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
3. Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celu świadczenia usług oraz zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownikom (np. w zakresie wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
4. Z uwagi na czas życia plików cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje jeden rodzaj tych plików tzw. „sesyjne” czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania czy też opuszczenia strony internetowej. Usługi rejestracji i logowania przez Użytkownika na stronie internetowej www.dealomat.pl nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez Użytkownika w Internecie.


7. Nawiązywanie kontaktu z Administratorem


Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem czatu czy też poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
adres korespondencyjny: ul. Sokola 33/3, 53-145 Wrocław
adres email: kontakt@dealomat.pl
nr telefonu: +48 532 532 542